Pomiary elektryczne

Zakres wykonywanych pomiarów :

 

• Badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej we wszystkich układach pracy sieci (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT;)

Najczęściej stosowaną metodą ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przed dotykiem pośrednim. Czynności sprawdzające ochronę maja za zadanie potwierdzić samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie poprzez  właściwą  charakterystyk urządzeń zabezpieczających obwód elektryczny

 

• Badania i pomiary wyłączników różnicowoprądowych w tym wyłączników selektywnych i specjalnych.

Kontrola zasadniczych funkcji wyłączników RCD odpowiadających za spełnienie zachowania ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez odłączenie zabezpieczanego obwodu od zasilania. Sprawdzany jest czas oraz prąd zadziałania zabezpieczenia

 

• Pomiary rezystancji izolacji obwodów

Decydujący wpływ na bezpieczeństwo użytkowanej instalacji ma stan izolacji. Dodatkowo ma wpływ na ochronę przeciw dotykowi bezpośredniemu, a w zasadzie jest jej gwarancją. Pomiar rezystancji izolacji jest niezbędny w celu wykrycia złego stanu instalacji.

 

• Pomiary uziemień roboczych oraz odgromowych

Uziemienia instalacji elektrycznej oprócz funkcji ochrony odgromowej, powinny zapewnić  właściwe działanie  instalacji uziemiającej . System uziemień podlega kontrolom okresowym mającym na celu wykazać ewentualne uszkodzenia spowodowane oddziaływaniem korozji lub innych uszkodzeń oraz zmian rezystywności gruntu.  W związku ze specyfiką tych pomiarów stosujemy wszystkie dopuszczone przez normę sposoby pomiarów, włącznie z  metodą udarową stosowaną do pomiarów uziemień rozległych gdzie inne sposoby zawodzą . metodą dwu cęgową (nie ma konieczności wbijania sond w ziemię)  stosowanie najnowszych mierników umożliwia wykonanie pomiaru bez rozłączania części nadziemnej. stosowane metody są w pełni bezpieczne dla urządzeń zainstalowany przykład na masztach, kominach itp ( oświetlenie przeszkodowe, anteny GSM itp)

 

• Pomiary ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych  w tym pomiary rezystancji ścian, podłóg,

(np. w obiektach medycznych, przemysłowych ) zapewnienie ekwipotencjalizacji  w strefach: ochrony  ESD, zagrożonych wybuchem, itp  Pomiary ciągłości przewodu ochronnego PE,

 

 

Copyright © BioNet technology 2018